Profile for cen KOS

KOS English center la mot trong nhung don vi dan dau trong viec thiet ke cac khoa hoc luyen giao tiep, Ielts chuyen sau, captoc theo mo hinh 1-1, 1-4, 1-6, 1-10 tai Ha Noi. Chia se kien thuc hoc luyen Ielts cap toc cho nguoi co nhu cau thi ielts va cam ket dau ra luyen thi Ielts tại KOS

Member since December 2020